Klientmedelskonto
Det företagskonto du får via Red Flag är placerat hos Svenska Handelsbanken och ligger på ett så kallat klientmedelskonto. Kort sammanfattat kan man säga att Red Flag äger kontot men inte innehållet.

Anledningen till att vi har valt att göra så är för att på så vis kunna automatisera bokföringen av alla transaktioner som sker på kontot. När du skapar en faktura i vårt system är därför Red Flag betalningsmottagare, du och ditt företag är alltid avsändare och ägare av fakturan. När betalningen kommer fram till klientmedelskontot läser vi av dess OCR-nummer och kan då registrera summan på ditt företagskonto, bokföra den och du får ett sms som berättar att din faktura nu är betald.

Insättningsgarantin

Insättningsgarantin är ett konsumentskydd för sparande på konto. Den innebär att staten garanterar insättningar i banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag(institut) som har Finansinspektionens tillstånd att ta emot kunders pengar på konto. Det betyder att du som kund får ersättning av staten om ett institut går i konkurs eller när Finansinspektionen beslutar att insättningsgarantin ska träda in. 

Insättningsgarantin ersätter kapital och upplupen ränta upp till 950 000 kronor per person och institut. 


Red Flag är en registrerad betaltjänstleverantör och övervakas som sådan av Finansinspektionen. I enlighet med Lagen om redovisningsmedel (1944:181) hålls tillgodohavandet åtskilt på ett klientmedelskonto hos Handelsbanken och blandas aldrig med Red Flags egna medel. Detta för att skydda kundernas klientmedel mot fluktuationer inom ekonomin hos Red Flag. Din ersättning från insättningsgarantin ska vara tillgänglig inom sju arbetsdagar från den dag då insättningsgarantin trätt in.

Red Flag är också genom lagen skyldigt att vid begäran från kunden genast betala ut tillgodohavandet.

För mer information se:  Riksgälden - Insättningsgarantin, Lag (1995:1571)

Vänligen
Red Flag AB

Hittade du svaret?