Klientmedelskonto
Det företagskonto du får via Red Flag är placerat hos Svenska Handelsbanken och ligger på ett så kallat klientmedelskonto. Eftersom Red Flag-tjänsten är en produkt hos Bokio AB, är Bokio AB kontohavare. Kort sammanfattat kan man säga att Bokio äger kontot men inte innehållet.

Anledningen till att vi har valt att göra så är för att på så vis kunna automatisera bokföringen av alla transaktioner som sker på kontot. När du skapar en faktura i Red Flag- tjänsten är Bokio AB betalningsmottagare men du och ditt företag är alltid avsändare och ägare av fakturan. När betalningen kommer fram till klientmedelskontot läser vi av dess OCR-nummer per automatik. Summan registreras och bokförs på ditt företagskonto, samtidigt som du får ett sms om att din faktura är betald.

Kunder i Red Flag-tjänsten är skyddade av insättningsgarantin.

Insättningsgarantin
Insättningsgarantin är ett konsumentskydd för sparande på konto. Den innebär att staten garanterar insättningar i banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag(institut) som har Finansinspektionens tillstånd att ta emot kunders pengar på konto. Det betyder att du som kund får ersättning av staten om ett institut går i konkurs eller när Finansinspektionen beslutar att insättningsgarantin ska träda in. 

Insättningsgarantin ersätter kapital och upplupen ränta upp till 950 000 kronor per person och institut. 


Bokio AB är en registrerad betaltjänstleverantör och övervakas som sådan av Finansinspektionen. I enlighet med Lagen om redovisningsmedel (1944:181) hålls tillgodohavandet åtskilt på ett klientmedelskonto hos Handelsbanken och blandas aldrig med Bokios egna medel. Detta för att skydda kundernas klientmedel mot fluktuationer inom ekonomin hos Bokio. Din ersättning från insättningsgarantin ska vara tillgänglig inom sju arbetsdagar från den dag då insättningsgarantin trätt in.

Bokio är också genom lagen skyldigt att vid begäran från kunden genast betala ut tillgodohavandet.

För mer information se:  Riksgälden - Insättningsgarantin, Lag (1995:1571)

Vänligen
Red Flag

Hittade du svaret?